nav-left cat-right
cat-right
Ostatnie komentarze
Podobne artykuły
Deficyt budżetowy Deficyt budżetowy może występować w budżecie państwa, instytucji,...
Rozwój bankowości elektro... Zakres usług finansowych oferowanych przez internet z roku na rok rośnie i...
Podpowiedzą jak zyskać Najnowocześniejszymi rozwiązaniem dotyczącym naszych finansów jest...
Finanse przez internet Coraz większa liczba usług bankowych dostępnych w sieci niezwykle ułatwia...
Kredyty w sieci Coraz częściej kredyty i pożyczki bankowe to najlepsze rozwiązanie w...
Zagraniczne źródła finans... Współcześnie firmy coraz częściej poszukują zagranicznych funduszy...

Deficyt budżetowy

Deficyt budżetowy może występować w budżecie państwa, instytucji, przedsiębiorstwa czy w gospodarstwie domowym. Deficyt pojawia się, gdy wydatki przekraczają dochody. Najczęściej o deficycie budżetowym mówi się w przypadku państwa. Państwo prowadzi politykę fiskalną, a kryterium jej oceny jest deficyt budżetowy. Deficyt budżetowy w państwie jak i w innych instytucjach finansowany jest z kredytów. W...

Budżet gospodarstwa domowego

Rodzina podobnie jak państwo i każde przedsiębiorstwo musi planować swoje wydatki. Budżet gospodarstwa domowego inaczej budżet rodzinny jest zestawieniem przychodów i wydatków. Wydatki powinny być planowane z wyprzedzeniem i rozwagą. Podstawą planowania wydatków jest dochód, jakim dysponujemy. Trudno planować wydatki nie mając odpowiedniej kwoty pieniędzy na ich pokrycie. Przy planowaniu wydatków w pierwszej...

Globalizacja w świecie finansów

Globalizacja nie jest zjawiskiem nowym, pierwsza fala globalizacji pojawiła się na przełomie XIX i XX wieku. Globalizacja to tworzenie się rynków, firm, przedsiębiorstw, które działają w skali całego świata. Współcześnie globalizacja bardzo szybko przebiega w dziedzinie finansów. Międzynarodowe fundusze dysponują dużymi kwotami pieniędzy. Na rynku finansowym fundusze te swobodnie się przemieszczają po...

Oszczędności

Oszczędności przyczyniają się do wzrostu bogactwa zarówno państwa jak i obywateli. Głównym czynnikiem budowy bogactwa jest praca. Za wykonywaną pracę każdy otrzymuje wynagrodzenie, które przeznacza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wysokie wynagrodzenie i ograniczenie konsumpcji przyczynia się do wzrostu oszczędności. Ludzie gromadzą oszczędności często żyjąc na niższym standardzie. Ograniczają...

Płynnośc finansowa

Każde przedsiębiorstwo dąży do osiągania jak największych zysków. Przychody w przedsiębiorstwie pozwalają zachować płynność finansową. Płynność finansowa to zdolność firmy do spłacania zobowiązań. Każda firma musi ponosić koszty, robić zakupy i płacić bieżące zobowiązania. Kupując towary, materiały i usługi, firma w odpowiednim termine musi za nie zapłacić. Od płynności finansowej zależy...

Finanse przedsiębiorstw

Celem wszelkich decyzji i czynności podejmowanych w każdym przedsiębiorstwie jest maksymalizacja zysków i podnoszenie wartości firmy. Zwiększanie zasobów finansowych jest głównym celem zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Działalność każdej firmy zależy przede wszystkim od jej dobrej organizacji. Stworzenie w przedsiębiorstwie właściwej struktury organizacyjnej ma istotny wpływ na osiągane przez nie...

Pieniądz

Pieniądz od niepamiętnych czasów jest środkiem płatniczym we wszystkich społeczeństwach. Jest to powszechnie akceptowany towar za pomocą, którego dokonywana jest wymiana produktów i usług. Pełni funkcję środka wymiany i środka płatniczego. Poza tym pieniądz jest środkiem przechowywania bogactwa, stanowi rodzaj aktywów. Pieniądz pozwala na dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami gospodarującymi, jest...

Budżet państwa – finanse publiczne

W systemie finansów publicznych najważniejsze i centralne miejsce zajmuje budżet państwa. W budżecie państwa gromadzona jest największa część środków publicznych. Budżet państwa dokonuje transferów na rzecz innych systemów finansów publicznych, zwłaszcza budżetów samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych. Podstawą tworzenia budżetu państwa jest ustawa, która upoważnia rząd do realizacji...