Autor: admin

Finansowanie – Leasing

Każde przedsiębiorstwo pozyskuje fundusze na inwestycje. Inwestycje pozwalają na dalszy rozwój przedsiębiorstwa, wprowadzenie większego zakresu działalności. Inwestycje są bardzo ważne, wiążą się z wydatkowaniem dużych kwot. Firmy muszą pozyskiwać brakujący kapitał z zewnątrz. Jedną z form pozyskiwania kapitału jest leasing. Leasing jest nowoczesną i efektywną ekonomicznie formą finansowania inwestycji, można stwierdzić, iż forma finansowania poprzez leasing jest korzystna dla firm. Przedmiot umowy leasingowej przez cały czas trwania umowy pozostaje własnością firmy. Firma korzysta z przedmiotu leasingu, jakim może być samochód, bądź inny środek trwały, zwiększa to jej dochody i pozwala zachować płynność finansową. Koszty czynszu leasingowego stanowią dla firmy...

Czytaj więcej

Analiza finansowa

Każde przedsiębiorstwo dokonuje analizy finansowej i ekonomicznej. Analiza rozkłada całość na mniejsze elementy, bada te elementy i bada związki między tymi elementami. Celem analizy finansowej jest rzetelne przygotowanie informacji. Informacje te są potrzebne do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Analiza bada zjawiska gospodarcze, które mają miejsce w przedsiębiorstwie, a także zjawiska z otoczenia przedsiębiorstwa, czyli zewnętrzne. Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa obejmuje badanie czynników produkcji, środków trwałych i zasobów ludzkich. Analiza sprawdza również wyniki działalności, czyli przychody ze sprzedaży dóbr i usług. Pozwala to na ocenę sytuacji finansowej i płynności przedsiębiorstwa. W analizie zewnętrznej badana jest konkurencja, dostawcy i odbiorcy. Analizie zewnętrznej...

Czytaj więcej

Finanse prywatne

Finanse prywatne dotyczą małych, dużych i średnich przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, jak również spółek i innych jednostek prywatnych. Pojęcie finansów dotyczy gromadzenia środków pieniężnych, a następnie ich wydawania bądź inwestowania. Zgromadzone środki pieniężne w jednostkach i instytucjach pochodzą ze sprzedaży wytworzonych dóbr i usług. Stanowi to dochód przedsiębiorstwa który jest wydawany na dalsze inwestycje i pokrycie kosztów, bądź jest gromadzony w formie kapitału. Finanse prywatne zaspokajają podstawowe potrzeby ludzi, umożliwiają prowadzenie gospodarstw domowych i zapewniają byt rodzinom. Finanse prywatne maja mały zakres oddziaływania w przeciwieństwie do finansów publicznych, służą potrzebom danej firmy bądź osoby. Wszelkie podejmowane decyzje nie...

Czytaj więcej

Finanse publiczne

Finanse publiczne obejmują szereg procesów związanych z wydawaniem, gromadzeniem, podziałem finansowych środków publicznych. Wszystkie te operacje dokonywane są w oparciu o przepisy prawne. Do podstawowych procesów finansów publicznych zaliczamy: gromadzenie przychodów i dochodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zaciąganie zobowiązań państwowych, zarządzanie środkami i długiem publicznym, rozliczanie z budżetem Unii Europejskiej. Finanse publiczne realizowane są przez sektor finansów publicznych. Podstawowym sektorem finansów publicznych są organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały. Sektor finansów publicznych tworzą również jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, samorząd województwa, a również...

Czytaj więcej

Finanse

Finanse nieodzownie związane są z pieniądzem stanowiącym powszechny środek wymiany. Finanse są ogółem zjawisk ekonomicznych, możemy je podzielić na finanse publiczne i finanse prywatne. Są to wszystkie operacje finansowe dokonywane za pośrednictwem pieniądza. Operacją finansową jest zarówno gromadzenie pieniędzy, jak również ich wydawanie. Operacji finansowych dokonują każdego dnia przedsiębiorcy jak również osoby prywatne. Każdy człowiek na co dzień wydaje pieniądze, robiąc zakupy dokonujemy wymiany pieniądza za towar, jest to najprostsza operacja finansowa. Większych operacji finansowych dokonują przedsiębiorstwa i instytucje publiczne. Przedsiębiorstwa sprzedają swoje dobra i usługi, zaciągają kredyty, kupują papiery wartościowe, robią inwestycję. Wszystkie te operacje mają cechę wspólną,...

Czytaj więcej

Ankieta

Czy posiadasz konto w banku?

View Results

Loading ... Loading ...

Przeczytaj