Każde przedsiębiorstwo dokonuje analizy finansowej i ekonomicznej. Analiza rozkłada całość na mniejsze elementy, bada te elementy i bada związki między tymi elementami. Celem analizy finansowej jest rzetelne przygotowanie informacji. Informacje te są potrzebne do podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Analiza bada zjawiska gospodarcze, które mają miejsce w przedsiębiorstwie, a także zjawiska z otoczenia przedsiębiorstwa, czyli zewnętrzne. Analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa obejmuje badanie czynników produkcji, środków trwałych i zasobów ludzkich. Analiza sprawdza również wyniki działalności, czyli przychody ze sprzedaży dóbr i usług. Pozwala to na ocenę sytuacji finansowej i płynności przedsiębiorstwa. W analizie zewnętrznej badana jest konkurencja, dostawcy i odbiorcy. Analizie zewnętrznej podlega również badanie kondycji gospodarki jako całości. Bada fazy cyklów koniunktury, rozwój gospodarki, zapotrzebowanie potencjalnych odbiorców na dobra i usługi. Analiza to również otoczenie prawne, każde przedsiębiorstwo musi funkcjonować zgodnie z przepisami prawa.