Rodzina podobnie jak państwo i każde przedsiębiorstwo musi planować swoje wydatki. Budżet gospodarstwa domowego inaczej budżet rodzinny jest zestawieniem przychodów i wydatków. Wydatki powinny być planowane z wyprzedzeniem i rozwagą. Podstawą planowania wydatków jest dochód, jakim dysponujemy. Trudno planować wydatki nie mając odpowiedniej kwoty pieniędzy na ich pokrycie. Przy planowaniu wydatków w pierwszej kolejności należy wziąć pod uwagę potrzeby najpilniejsze. Wydatki na żywność, opłaty stałe, środki czystości realizowane są w pierwszej kolejności. Nadwyżka pieniędzy przeznaczana jest to potrzeby mniej ważne na przykład na rozrywkę, kulturę, używki. Wydatków każde gospodarstwo domowe ma bardzo dużo, często wydatki te przewyższają dochody, co prowadzi do deficytu. Niskie zarobki nie wystarczają na pokrycie podstawowych potrzeb bytowych, często rodziny popadają w długi. Również zdarzenia losowe, choroba w rodzinie mogą zakłócić budżet gospodarstwa domowego, jeśli gospodarstwo nie dysponuje oszczędnościami.