Pieniądz od niepamiętnych czasów jest środkiem płatniczym we wszystkich społeczeństwach. Jest to powszechnie akceptowany towar za pomocą, którego dokonywana jest wymiana produktów i usług. Pełni funkcję środka wymiany i środka płatniczego. Poza tym pieniądz jest środkiem przechowywania bogactwa, stanowi rodzaj aktywów. Pieniądz pozwala na dokonywanie transakcji pomiędzy podmiotami gospodarującymi, jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania gospodarki. Pieniądz stanowią banknoty i monety, są instrumentami finansowymi. Historia pieniądza jest bardzo długa, niegdyś był pieniądz kruszcowy. Złoto, srebro, niektóre towary stanowiły środek wymiany. Powoli pieniądz towarowy został zastąpiony pieniądzem papierowym. Pieniądz jest podstawą każdej operacji finansowej. Ludzie wykorzystują go do robienia zakupów, regulowania rachunków, zaspokaja potrzeby bytowe każdego człowieka. Posiadanie pieniądza przynosi społeczeństwu korzyści, w związku z czym na pieniądz jest popyt. Popyt na pieniądz wynika z dążenia do posiadania zasobów pieniądza, każdy chce zaspokajać swoje potrzeby i mieć oszczędności. Popyt na pieniądz zależy od dochodów, bogactwa, stóp procentowych, poziomu cen. Podaż pieniądza reguluje bank centralny.