Współcześnie firmy coraz częściej poszukują zagranicznych funduszy kapitałowych. Idąc w tym kierunku mogą liczyć na trzy źródła pozyskiwania funduszy. Są to międzynarodowe kredyty średnio i długo terminowe, obligacje zagraniczne, emisje akcji zagranicznych. Międzynarodowe rynki kapitałowe w większości dotyczą dużych korporacji międzynarodowych, które mają szeroki dostęp do rynków finansowych. Międzynarodowe rynki finansowe działają w międzynarodowych centrach finansowych, jedno z takich centrów znajduje się w Londynie. Rynek kredytów średnio i długoterminowych obejmuje pożyczki terminowe w walutach obcych. Jedną z form zaciągania kredytów zagranicznych jest emisja obligacji. Kredyt ten może być przeznaczony na pokrycie kosztów handlu zagranicznego. Obligacje te są emitowane w innym kraju niż kraj kredytobiorcy. Trzecią częścią międzynarodowego rynku kapitałowego jest rynek akcji, który umożliwia gromadzenie środków finansowych niezbędnych do dalszego rozwoju firmy. Kapitał firmy lokowany jest w wybranych krajach i walutach.