Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa jest bardzo trudnym i odpowiedzialnym zadaniem. Wymaga znajomości rynku i przepisów. Jest procesem efektywnego wykorzystania zasobów finansowych przedsiębiorstwa. Istotą zarządzania finansami jest ruch pieniądza. Kształtowane są w sposób najkorzystniejszy relacje efektów do nakładów. Podstawowym celem procesu zarządzania finansami jest zapewnienie firmie bieżącej wypłacalności, co w dłuższym okresie wpływa na pozytywną opinię przedsiębiorstwa. W zarządzaniu kształtowana jest struktura kapitałowa, która przedstawia składniki finansowe przedsiębiorstwa. Uwzględniane są relacje pomiędzy kapitałem własnym, a kapitałem obcym. Struktura kapitału powinna odzwierciedlać rzeczywistą i rozsądną równowagę pomiędzy ryzykiem przedsiębiorstwa, a ryzykiem finansowym. Im wyższe jest ryzyko przedsiębiorstwa tym niższe jest ryzyko finansowe. Prowadzenie przedsiębiorstwa z nieprawidłową strukturą kapitału wpływa niekorzystnie na firmę. Odpowiednie zarządzanie ma podnosić wartość firmy.