Finanse publiczne obejmują szereg procesów związanych z wydawaniem, gromadzeniem, podziałem finansowych środków publicznych. Wszystkie te operacje dokonywane są w oparciu o przepisy prawne. Do podstawowych procesów finansów publicznych zaliczamy: gromadzenie przychodów i dochodów publicznych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa, zaciąganie zobowiązań państwowych, zarządzanie środkami i długiem publicznym, rozliczanie z budżetem Unii Europejskiej. Finanse publiczne realizowane są przez sektor finansów publicznych. Podstawowym sektorem finansów publicznych są organy władzy publicznej, organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy i trybunały. Sektor finansów publicznych tworzą również jednostki samorządu terytorialnego takie jak gminy, powiaty, samorząd województwa, a również jednostki budżetowe. Do najważniejszych funkcji finansów publicznych należą: funkcja alokacyjna, redystrybucyjna, kontrolna, stabilizacyjna.