Wynik finansowy jest bardzo różnie definiowany przez ekonomistów. Różnorodność definicji wynika z odmiennego traktowania niektórych aspektów, dodatkowo definicja ulega modernizacji na skutek ewolucji systemu finansowego. W większości wynik finansowy dotyczy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, akumulacji finansowej, zysku lub straty. Stanowi różnicę pomiędzy sumą przychodów ze sprzedaży, a sumą kosztów własnych tej sprzedaży. Czasami wynik finansowy obejmuje przychody i koszty z całokształtu działalności. Sporządzony wynik finansowy wykazuje zysk lub stratę dla przedsiębiorstwa. Wynik finansowy wyrażony w pieniądzu stanowi rezultat działalności gospodarczej w pewnym okresie czasu. Wynik finansowy można podzielić na: wynik finansowy ze sprzedaży, wynik finansowy na działalności operacyjnej, wynik finansowy brutto na działalności gospodarczej, wynik finansowy brutto i wynik finansowy netto. Na wynik finansowy wpływają przychody ze sprzedaży dóbr i usług, koszty własne, zyski i straty nadzwyczajne.