Każde przedsiębiorstwo dąży do osiągania jak największych zysków. Przychody w przedsiębiorstwie pozwalają zachować płynność finansową. Płynność finansowa to zdolność firmy do spłacania zobowiązań. Każda firma musi ponosić koszty, robić zakupy i płacić bieżące zobowiązania. Kupując towary, materiały i usługi, firma w odpowiednim termine musi za nie zapłacić. Od płynności finansowej zależy terminowa spłata wszystkich zobowiązań. Płynność i wypłacalność przedsiębiorstwa jest bardzo ważną cechą, dzięki której przedsiębiorstwo zyskuje dobrą opinię i renomę na rynku. Brak płynności przez dłuższy okres czasu często może doprowadzić do upadłości firmy. Firma która w terminie nie wywiązuje się ze swoich umów nie może w przyszłości prawidłowo prosperować na rynku. Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstwa wymaga dużo pracy. Przychody, zestawienia i odpowiednie informacje pozwalają na spłatę w terminie zobowiązań. Źródłem informacji do zarządzania płynnością finansową jest bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych.