W systemie finansów publicznych najważniejsze i centralne miejsce zajmuje budżet państwa. W budżecie państwa gromadzona jest największa część środków publicznych. Budżet państwa dokonuje transferów na rzecz innych systemów finansów publicznych, zwłaszcza budżetów samorządowych i funduszy ubezpieczeń społecznych. Podstawą tworzenia budżetu państwa jest ustawa, która upoważnia rząd do realizacji określonych dochodów i wydatków. Cele realizowane za pomocą budżetu są z góry określone, jest to plan finansowy państwa. Budżet państwa zawiera zestawienie dochodów i wydatków państwa na przyszły rok. Budżet państwa jest bezpośrednio powiązany z bankiem centralnym, który prowadzi rachunek bieżący dla budżetu państwa. Bank centralny realizuje wszystkie operacje finansowe dotyczące wpływów i wydatków, przechowuje wolne środki pieniężne. Budżet państwa pełni podstawowe funkcje, do których zaliczamy funkcję fiskalną, redystrybucyjną, stymulacyjną Narzędziem budżetu państwa jest polityka fiskalna, zajmująca się sposobem wykorzystania dochodów i wydatków.